Kallelse till Vårmöte 23 mars 2023

Reviderad 2023-03-02: Tillägg §13 Övrigt.

 

Torsdagen den 23 mars kl 18:30

Plats: Guldrummet, Himmelstalundshallen

Styrelsen i Bråvikens Golfklubb kallar till vårmöte.

De viktigaste punkterna är att fastställa årsredovisningen för 2022, godkännande av verksamhetsberättelse. Även förrätta val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer.

Under mötet kommer även motioner att behandlas.

Möteshandlingarna och motioner kommer att finnas utlagda på hemsidan under Medlemssidor och dessutom finnas tillgängliga på HIO, Mirum Galleria, en vecka före årsmötet. Öppet dagligen kl 10-18.

Möteshandlingarna kommer även i begränsad upplaga att finnas tillgängliga i möteslokalen.

Årsmötet kommer att sändas digitalt, länk kommer att finnas på hemsidan en vecka innan årsmötet. Observera att det inte kommer att kunna ske någon röstning digitalt på detta möte p.g.a de stora merkostnader som det innebär.
Kan du inte deltaga på vårmötet har du möjlighet att ge en fullmakt till någon deltagande medlem. Max en fullmakt per deltagare på mötet. Fullmakt hittar du på hemsidan.

Under mötet kommer vi att dela ut priser till 2022 års klubbmästare.

Vi kommer att bjuda på fika och önskar därför att anmälan till mötet sker till  eller 011-34 00 91 senast 21 mars.

 

Föredragningslista vårmöte

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för klubben för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens information om verksamheten i av klubben helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
c. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
d. Styrelsens information om den ekonomiska förvaltningen i de av klubben helt eller delvis ägda bolagen för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e. 3 ledamöter i valberedning för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
f. ombud till GDF-möte.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor (information, diskussion samt prisutdelning klubbmästerskap). Investering i solceller och elbilsladdare.
14. Mötets avslutande.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen
Bråvikens Golfklubb

 

Denna webbplats använder cookies. Men först behöver vi ditt samtycke. Läs mer.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng