Avst.Avst.

Kallelse till Oldboys Vårmöte 5/4-18

Bråvikens Golfklubb Oldboyskommittén
Kallelse till vårmöte för BråGK:s oldboys torsdagen den 5:e april 2018 kl. 10:00 i klubbhuset på Manheim
Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Fråga om kallelse

3 Fastställande av röstlängd

4 Val av mötesledare och protokollförare

5 Val av två justeringsmän att jämte mötesledaren justera protokollet

6 Ekonomisk redovisning för föregående år

7 Klubbnyheter

8 Uppdatering av aktivitetsansvariga för kommande säsong

9 Övriga frågor

10 Mötets avslutande

Välkomna!

Jan-Åke Jonsson Oldboyskommitténs ordförande

PS Fika är beställt